I vo mt ci th gii, o Nguyn, ch c ch v, cc bn c trong thi gian, va qua l, trn Facebook, l, mnh c nhng, ci, p, mnh c th, download vo mnh chp, hnh, mnh quay video v, sau hai cho, chng, ta, cng c th. Tr thnh ngi mu, hay, l, ca s, hay, l, thm ch, mt ci, Ngi, bnh, thng c th, tr, thnh, nhng, ngi, cc, k, ni, ting v, mt ci, ngi, rt, l d, thng th, qu v, thy l, Instagram hin, ti ngay by gi, cng l ti Van o Facebook, cng c th lm ph thuc, o v by gi, mnh khng bit ci mt tht, l, ci, no r, heloo V, thm ch ca, ch thy l, trong thi gian, va qua mnh, cng c nhng ci khp, Tu, l Crystal Aura s, l tin In t o l, tin, o l, v d, nh, l, mnh c Bitcoin, th, tiu, geumdo, School v, nhiu cc, ng, tin, khc, v, ngy hm, nay cha, My mun ni vi, qun ch, hai, ci, iu, kh, quan, trng, iu, th, nht, l, th, gii, ca, chng, Ta chun b i mu th gii, o l, th gii, o l g mt lt Nh, ny s; gii thch, trn wall, ca, ch, thy ci; u s: 2 l, anh yu, l, Mass v, anh b, rt l b, Curcumin ngh l, ci, cha, kha, cui cng; Th gii chun b y mng vo trong ci th gii, o anh.

I lm ass th cha, My c ni ti lnh l, mt trong, nhng, ci, ngi, tnh, lun c sc, nh hng, kh, mnh c th y mnh cc, ng tin, dola ha thnh, mt ci, ng, tin, o ln nht trn, th gii, ny ci ng s; 2. L n rt cover thy c l, cha m khng, ni, ra, nhng m mt rt b c sc nh hng, kinh, khng c th, em, tt c chng, ta trong, thi, gian ngn, vo trong, mt ci, th gii, o Nu qun ch cng cng, bit; l ph Xut hin ti ngay by gi, l, bt c trong chng ta y ai cng, dng Facebook, kh nhiu c hn, 2 t ngi, trn, th, gii, dng, Facebook, gi s, nha Ca, ch, thy, no Facebook, n by gi, l, ni, l, gi s, trong thi, gian, sp, Ti anh Marc jacobs, ni l, cng ty Facebook, khng phi l, cng ty social Media na nhng m l, nhng lm nhng m l, mt cng, ty, nevers, kompany, l s, a Facebook, vo trong mt ci, cng, ty, Th, Gii, o th, cng, ty, Th, Gii, o C: ngha l g th, trong oracle, ny qu ch, th, vo trong y v, coi l, mod and beverage th Tm, tt li ca, oracle, ny chim, my rng ngi cho, qun ch, thy c v, hiu c l, anh mc rt, cao bi, nh, ni, l, trong, Tng lai nh mng tng, th, gii, Chng, ta s qua mt trang; lch s; mi s qua mt trang; chapter mi; v, cng, ty, Facebook, sau, ny khng, phi l, mt cng, ty, v, social Media, kt, ni, tt, c mi, ngi na n s qua mt ci; Lnh vc mi l, mt cng, ty c nhng, ci experience li s, kt ni, kinh, khng, a tt c chng ta, v d y cha M M qun ch ti Vit Nam, v, qun ch, ti c Canada, th chng, ta, c th, gp, trn, v, trong mt Ci th gii, o chng, ta c th, gp, nhau, kt, ni, ln, nhau gi s, ng dng by gi chim, my ang ngi y trn, l c th, vo trong, mt ci, th, gii, no ung c, ph vi, ch, tr, chuyn, vi, quen, ch, nh, l mt.

I mt v c khng c s: cm gic, rt, l, gn ri, th anh, mc rt, l bn, ni, l, anh ang, chun b ch ra mt ci mt knh, khng thm mt ci, mt knh, nh th, ny th Mt knh, ny n khng phi l mt Mt knh bnh thng na N l, mt ci, mt knh, c gi, l, Eo v, Vaio, th, ca, ch c mng, tng, l, Vaio, l, velvia, th, l, a vo mnh, vo trong, ci, th, gii game mt th, gii, mt th, gii, o v by gi cho. Con con khng l ti i a mnh vo trong mt th, gii, o m mnh cm gic y chang, l, thit nh vy, th, qun, ch c mng, tng n mang mt knh, vo mc sn, vn ang, ch, mt knh, mang, vo l, by gi, Facebook c Hn 2 t ngi trn th gii ngay by gi, mnh mang knh, vo th, mnh ch, cn dy mt ci, thi, mnh c th v, Vit Nam, mnh ngi, mun, ca, mnh, ung c, ph mnh mnh, vo trong, nhng, ci, Minion, ca, tt c, nhng c. Nhn s, hai l, ca, cng, ty, mnh, trn ton, th gii, m y l s, nh, vy, vo trong, mt ci, qun, ung c, ph mnh, vo trong, cng, ty, ca, mnh, cho, chuyn, vi, nhn, vin, th c ngha, l, tt c chng, ta, mnh, khng c C hi i vng quanh th gii th mnh By gi, mnh c th.

I vo Ngoan th gii c th lm by gi, trn m bin mt pht l ti Vit Nam, ung c, ph hay, l, chim c th, ti bn, Trung, Quc v, ci, Vn, L, Trng, Thnh, v, suy, ngh c th cm nhn c trong, nh th, no Cho ch vi: ngi ta, nh th, no th chnh, tr c th; l, gp nhau, Coi, phim, trn, mng, coi, lm c nhng, ci, iu, m mnh, khng c th, no m lm c Hin ti mnh trong, ci, th, gii, tht c ngha, l, n sng. To c hi cho rt, l, nhiu ngu Facebook By gi, mnh s, n lc, mnh, tr, chuyn, chung, vi, nhau, ri, th, sau, khi, mnh, tr, chuyn, xong, mnh, gp, nhau, trn, mng, mnh, cm gic c ln, nhau, mnh, tr, chuyn c ln, nhau, v, mnh, kt, Ni c ln nhau N ging, nh lm by gi, qu, ci g c mng, tng, l, cng, ngy, l, ci, th, gii, ca, mnh, n b, dch bnh, i ha Th by gi, dch bnh khng bit; khi no n, mi, ht c Gi s; l, nh, vy, Th by gi, l, mnh, khng c, i vng quanh th gii c m khng. I ti nhiu ci, ch resort c mnh, khng c th, ni, chung, l, mnh, khng c th ti nhng, ci, ch, chi, c gi s, nh, l, khng c th, ti c ny. Mua c th by gi, ch, nim, bu tng, ny k, nim anh, mt ci, mt knh, v, ca Mark Zuckerberg Bis bin ti.

I Connect ti vo trong cc: ch Disney World v, chia c th cm nhn c v, cha c th chi Nhng ci, tr, chi, trong Disney World trong, lc, nh, n ging, nh, l, mnh, ma ci mt knh, m m m m m value, th ci mt Knh mt l, mnh mang, vo mnh, mng tui, cho, mnh, ang, trong, ci phn ti i mnh chi game mnh, chy v, l ht s, nhng m by gi, mnh ang mt nhau, ci, mt knh, bnh, thng, thi, Mnh, cng, va c th, thy c mnh, thng C: th vo trong, ci, th, gii c th, anh mc rt, ci b, qun ch anh, ng, ch, ra, ci, mt knh, n gin, mc ai cng c th, dng, hng, ngy, nhng, m c th, hnh, vi, ci, th, gii, ca, Facebook, vo trong, mt ci, khung, Gian o trn ton, th gii m ch, my nu m ngh m anh, bt, rt c nh, lm c iu, ny v, anh ang, ch, ra, mt ci. I ngu lm ci iu, ny m nu bn, lm c iu, ny rt, kinh khng, tht, ti v, qu ch, thy n hi xa, mnh c khng, bita, sau, stuff, ch, ra, ci, iPhone v, n c nhiu, ci, p, khi, n kt, ni c, tt c mi, Ngi trn ton, th gii m sau, ny qun ch thy. I Nu m anh mt rt cc: b, nh ch ra ng ci mt knh, m c th, a tt c chng ta vo trong, mt ci, th gii, o th sau, ny c phi l, mnh, vo trong, mt ci, th, gii, o trong, l, mnh c th.

Mua sm n m c th thy c nhng nc min Ty, qung, co, n mnh c th, vo trong, nhng, ci, bu, nh m phi mua nh, trong, l, khng, Mnh c th, coi, chuyn, l, lm n l, mnh c th, kt, ni, tr, chuyn, Ni, chung, L mnh th sng trong mt th, gii, o th y trn mun ni ti lm ch ny khng bit tng tng lai x, tt, hay l, xu khi, chng ta, vo trong, mun, th, gii, o nhng m ch, p thy. U c: iu kh r, rng l, th gii ca, loi, ngi, chun b, vo trong mt th, gii, o l, t ng, tin, o n m thy c; no tin, khc; u cua, ng tin, i xe t n Thm ch by gi, sch cng bin thnh. I t n A v sau nhc cng bin thi xa thnh, CD, Sau bt; u l, mnh c nhng ci g khch xp, Excel CD th by gi bt; u mnh qua cai thu n khng, l, tt c mi, th, l ln! I sa ht ri th by gi ch my thy tht s, ra loi, ngi, th, t t n v, trong th gii, o ht ri, Thm, ch, cng c rt, l, nhiu, ngn, sng, o by gi, l, hnh, nh, o n Video, o n sng, o n By gi v, th gii, o lun exe hnh nh physical by gi, bin thnh hnh nh, o lun khng cho, nn n cha, My thy c khng sm khng, mun g th, gii, ca, loi, ngi s, chun b, vo cho mt th, gii, o v chia.

My hi vng l mt ci iu, tt nhng m cha, My thy c Hin ti l, ci iu m th gii ny ang hng ti anh v ch my thy c lm cng ty Facebook m nu m pht, trin v cc; phng vi, vn gi, l, mel Ny th gii o ny th s, rt, l, kinh, khng, v, cha, My thy c Apple, Google, v, Facebook, l, ang, chun b, th vo trong ca, marras, l, mt ci, th, gii, nh, ci, kiu, menard, n nh, l, mt th, gii, o ng, ch, l, mc C: che l, th gii thiu, nhng, m n nm trong ci th gii ti i th gii Virtual reality: mt th, gii, khc, ca, loi, ngi, nhng m mnh, cha, trong, mnh c th, khon, t c c, tt c mi, ngi, trn, th, gii, ny th, ch, Mnh ngh l, nh hng ca, AFC, cng, nh, l, php torrance v by gi, ra pht trin, cng, ln, mnh, nht th by gi Facebook m vo na Thi, th cng ch, thy c l, khuyt tt, khng s By gi, n l, cng, ngy, cng, nhiu, ngi, Ng vo t, Amazon, cho, n Facebook, em thm, ch Apple cho, nn, cha, mun, chia s qua cc; video ny trong nc, chung, vi, ch, thy l, tht s, ra, l, ci m trong, tng lai, loi, ngi, chng, ta s, hng ti mt ci, th, gii, o; Ok, anh ch y l, khng em, lm cp, nht, ngy hm nay khng bit y lm c iu, rt, l, sai, tn, hay, l, mt ci, iu m.

I vi nhng ai m tiu cc: th n h, loi ngi, chng ta by gi, ang kt, ni, trc, chung, chung, ln, nhau nhng m ti sao phi vo trong mt th gii, o Ti v; trn thc t ch thy rt, l, khu vc, ny th, ni C n y loi, ngi cng ngy cng t tip xc li vi, nhau m v: l do cng, rt ngi ln, chi game; rt, l, nhiu, trn, mng v by gi, cng ngy cng, cng, ngy, th, kh, quen, ri, qun, ch, vi, m, khng, tin, Quyn, ch C th coi con nt l, con cng tr ti nh hin ti by gi ang, lm g c phi l, ai cng, trn kia, khc chi, ng, khng, em, thm, ch, ngi, ln, cng, coi, trn, iPhone cng, chi, hng, ngy, bm game th by gi, con cng Chnh tr hin ti by gi, h, ang chi, trn ci, A khc chi nhng ci game di ng, roblox ng khng, Th, hay, l, chi nhng, minigame, Minecraft, th, vn, cha c th, coi, l, n ang. I anh Ci g trn, iPhone ca, n, n n ang. I Ci g chi game ri c phi l, iu, qu, nh n, lm bia th gii, o ca, chic, iPhone hay, khng, th c ngha, l, nhng ngi, con nt hin, ti nha by gi, ang lm nhng, ci, iu g v, sau ny ci th, gii, 5. Nm 10 nm 20 nm na v, sau c phi l, mt th, gii cho, con ca, chng ta, hay, khng, th, con Trc, ca, chng, ta s, t t vo trong, th, gii, o lun, ri th by gi, l, ci, khi.

U nh h ca th gii, o th, ch mnh, mun, chia s, quan, im, ny th, l, mt trong, nhng l do m ti sao qu l ch, my? U t vo nhng ci crystalpalace cng, nh, l, nhng ci, canxi, hay, l, thm, ch, l, nhng, ci, v, trng Noel l, nhng ci da c gi, l, vettel, l, ln, o trong tng lai s c; rt, l, nhiu, c gi, tr, th, sau, ny ch; mnh S chia s, kin, thc, ny, trong, Nguyn, ch na Ok, anh, ch c, Plus vo bn; nh.

https://www.youtube.com/watch?v=nuL4iTMNoxw